Z działalności POLSOR – dokonania i plany

27 sierpnia br. w Ożarowie Mazowieckim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa (POLSOR). Gościnnie w obradach uczestniczyli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) − Dariusz Wiraszka, zastępca Głównego Inspektora oraz Joanna Tumińska, dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki, która przedstawiła informacje dotyczące badań prowadzonych w ub. przez Komisję Europejską obejmujących identyfikację dróg przemieszczania nielegalnych środków ochrony roślin (ś.o.r.) oraz ocenę obecnych systemów kontroli a także omówiła dotychczasowe działania PIORiN w kwestii walki z podrobionymi i nielegalnymi produktami. 

Walka z rynkiem nielegalnych środków ochrony roślin

Już od dłuższego czasu POLSOR prowadzi działania związane z zabezpieczeniem polskiego rynku przed napływem nielegalnych i podrobionych ś.o.r.,  interweniując w tej sprawie m. in. do PIORiN i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Stowarzyszenie kontynuuje czynności związane z identyfikowaniem w internecie reklam i ofert sprzedaży dotyczących nielegalnych ś.o.r. Informacje o pojawianiu się anonsów w sieci przekazywane są do firm i instytucji, które względem ogłoszeniodawcy mogą wyciągać konsekwencje. Zdaniem członków Stowarzyszenia orężem w walce z nielegalnymi i podrobionymi produktami  wydaje się być edukacja producentów rolnych odnośnie do zagrożeń wynikających z zaopatrywania się i stosowania tego typu produktów. Dlatego POLSOR zamierza w tej kwestii podjąć działania związane z przekazywaniem wiedzy, szkoleniami i szeroko pojętą edukacją końcowych użytkowników ś.o.r.

Współpraca z innymi organizacjami

Członkowie POLSOR prawie jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywną odpowiedzią na zaproszenie dołączenia w szeregi dwóch stowarzyszeń Coceral oraz Federacji Gospodarki Żywnościowej. Pierwsza z organizacji zrzeszająca stowarzyszenia związane z sektorem rolno-spożywczym jest jednostką konsultacyjną opiniującą projekty UE. Federacja Gospodarki Żywnościowej to z kolei wielobranżowa, pozarządowa organizacja stanowiąca związek stowarzyszeń. Działania obu jednostek skoncentrowane są na wspieraniu sektora rolno-spożywczego. Jednym z tematów podejmowanych aktualnie przez te ugrupowania jest sprawa możliwości stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów na terenie UE, w tym w Polsce.