Kodeks Dobrych Praktyk

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA OBSŁUGI ROLNICTWA
POLSOR

Podstawą Kodeksu Dobrych Praktyk POLSOR  (Kodeks) jest poszanowanie obowiązujących przepisów prawa, przestrzeganie przyjętych norm etycznych oraz standardów zawodowych obowiązujących w branży zaopatrzenia rolnictwa. 
Członkowie POLSOR przyjmują Kodeks w przekonaniu, że pomoże on podejmować decyzje w sprawach dotyczących całej branży.

MISJA POLSOR

Misją POLSOR jest reprezentowanie i wspieranie interesów zrzeszonych członków Stowarzyszenia prowadzących działalność handlową zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi w branży. POLSOR zapewnia swoim członkom wspólną platformę do wymiany poglądów, kontaktów oraz do podejmowania wspólnych działań w zakresie dozwolonym prawem.

WARTOŚCI POLSOR

POLSOR realizuje swoją misję, dbając w szczególności o:

 1. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 2. Krzewienie zasad uczciwej konkurencji.
 3. Integrację środowiska i wspieranie inicjatywy współpracy w obrębie branży.
 4. Poszanowanie prawa, w szczególności w zakresie:
   • prowadzenia działalności handlowej wyłącznie produktami z legalnych źródeł,
   • przeciwdziałania nieuczciwym i nieetycznym praktykom rynkowym, polegającym w szczególności na przejmowaniu pracowników czy klientów innego zrzeszonego członka
   • przestrzegania procedury POLSOR w zakresie prawa konkurencji
 5. Przestrzeganie powszechnie uznanych norm moralnych i etycznych.
 6. Reprezentację członków przed władzami administracyjnymi i ustawodawczymi oraz obronę ich interesów.
 7. Wspieranie interesów członków poprzez inicjowanie/wspieranie działań lobbystycznych i legislacyjnych.

Sygnatariusze niniejszego Kodeksu zobowiązują się do:

 1. Regularnego uczestnictwa w zgromadzeniach i spotkaniach roboczych członków Stowarzyszenia.
 2. Współpracy w zakresie realizacji zadań i projektów ustalonych na zgromadzeniach/ spotkaniach członków oraz zarządu Stowarzyszenia.
 3. Wymiany istotnych dla stowarzyszonej branży informacji dotyczących zaobserwowanych nieprawidłowości, nowości, projektowanych zmian legislacyjnych.
 4. Zaangażowania w życie Stowarzyszenia m. in. poprzez sprawne reagowanie na komunikację od zarządu i dyrektora biura, istotne z punktu widzenia efektywnego przeprowadzanie ważnych dla członków inicjatyw.

Sygnatariusze Kodeksu:

 1. Ponoszą odpowiedzialność za oferowane produkty, a uzasadnione reklamacje zobowiązują się załatwiać szybko i fachowo, dbając o dobre imię branży.
 2. Rzetelnie informują klientów o jakości oferowanych produktów, sposobie ich używania oraz ryzyku związanym ze stosowaniem produktów poza wskazaniami.
 3. Nie oferują produktów niezarejestrowanych bądź pochodzących z nielegalnych źródeł.
 4. Uświadamiają klientów o ryzyku związanym z nabywaniem i używaniem produktów niezarejestrowanych lub pochodzących z nielegalnych źródeł.
 5. Posługują się wyłącznie legalnymi środkami informacji i reklamy.
 6. Dbają o środowisko naturalne.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku ze stosowaniem niniejszego Kodeksu, strony będę rozwiązywać polubownie.

PRZYSTĄPIENIE DO KODEKSU

 1. Przystąpienie do Kodeksu wymaga złożenia pisemnego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do Kodeksu.
 2. Przystępując do Kodeksu, sygnatariusz zobowiązuje się do jego przestrzegania.