Polityka prywatności

Poltyka prywatności Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR

Administratorem Pani/Pana danych jest Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR z siedzibą w Warszawie 02-473, przy ulicy Popularnej 8. 02-956, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000425063, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, NIP: 7972051187, REGON 146278400

 1. Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR jest administratorem danych.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, informowania i komunikowania drogą elektroniczną.
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane są w posiadaniu Administratora ma prawo dostępu do danych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo sprzeciwu lub prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: p.godlewski@polsor.pl
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora.
 9. Podanie Stowarzyszeniu danych osobowych jest dobrowolne.