Aktualności

16 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polsor.

 

Więcej informacji

W dniu 21 lutego na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Pana Andrzeja Chodkowskiego, wzięliśmy udział w spotkaniu Rady Konsultacyjnej GIORiN, której #Polsor jest członkiem. Na spotkaniu Poruszyliśmy wiele tematów. Zaprezentowaliśmy nasze stanowisko w kwestii potrzeby regulacji obrotu nawozami w Polsce, wskazując na:

  • Import nawozów prowadzony przez firmy funkcjonujące w branżach odmiennych niż rolnicza, nie posiadające doświadczenia i profesjonalnego zaplecza do realizacji zaopatrzenia rolników w nawozy.
  • Import mocznika w ilościach wskazujących na jego stosowanie niezgodnie z prawem.
  • Import podróbek nawozów, które nie spełniają norm dotyczących jakości składników mineralnych i dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń oraz nie posiadają wymaganej przepisami dokumentacji.
  • Niekontrolowany obrót prekursorami materiałów wybuchowych.
  • Brak nadzoru przez PIORiN i WIOŚ nad częścią rynku nawozowego przy jednoczesnych kontrolach Inspekcji w regularnej dystrybucji, która jest profesjonalnie przygotowania do prowadzenia obrotu.
  • Jakość nawozów wytwarzanych z odpadów (poferment), które po wycofaniu rozporządzenia MRiRW dopuszczającego do obrotu zostały w sposób niekontrolowany uwolnione do szerokiej sprzedaży.
  • Potrzeba opracowania krajowej bazy użytkowników nawozów będących prekursorami, w miejsce prowadzonej przez podmioty handlowe ewidencji sprzedaży i pozyskiwania od nabywców oświadczeń dotyczących szczegółowego stosowania prekursora.
  • Propozycja opracowania krajowej bazy podmiotów/dystrybutorów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących obrót nawozami.
  • Konieczność wprowadzenia przepisów spójnych z prawem unijnym w zakresie norm i dopuszczalnych zanieczyszczeń, a także ujednolicenie wartości deklarowanych składników pokarmowych w poszczególnych typach produktów nawozowych zgodnie z Rozp. UE 2019/1009.
  • Brak spójnych zapisów w kartach charakterystyki, etykietach i instrukcjach stosowania nawozów.

 

Wyraziliśmy oczekiwanie, aby wszystkie podmioty prowadzące obrót nawozami podlegały tym samym wymogom i zobowiązaniom oraz spełniały przyjęte standardy i na równi z regularną dystrybucją podlegały kontroli. Jak wskazał Główny Inspektor Andrzej Chodkowski, dla spełnienia ww. postulatów niezbędne są właściwe regulacje ustawowe bądź rozporządzenia.

O postępach w sprawie będziemy informować za pośrednictwem profili Stowarzyszenia Polsor. #polskierolnictwo

 


Więcej informacji

Ten rok rozpoczęliśmy od nauki! W ubiegłym miesiącu członkowie #POLSOR uczestniczyli w webinarium, organizowanym przez PSOR i firmę Remondis, zatytułowanym „Jak przygotować sklep na zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin w ramach Systemu Zbiórki opakowań PSOR”.
 Z punktu widzenia dystrybutorów jest to temat niezwykle istotny.

Gospodarka opakowaniami jest regulowana przez ustawodawstwo. Nakłada ono na producentów i importerów obowiązek zorganizowania systemu zbiórki opakowań po ŚOR, na sklepy wymóg ich przyjęcia od użytkownika, a na użytkownika (rolnika) obowiązek zwrotu opakowań po środkach klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Dzięki webinarium zgromadziliśmy istotne informacje na temat obowiązków spoczywających na sprzedawcach ŚOR, wymogów dotyczących magazynowania pustych opakowań, możliwości zarejestrowania sklepu w Systemie PSOR czy obowiązku wpisu do systemu BDO. Wiedza ta z pewnością przyda się już niebawem – w końcu sezon wiosenny za rogiem!

#polskierolnictwo


Więcej informacji

W minionym tygodniu, dnia 29 listopada, uczestniczyliśmy w spotkaniu w MRiRW dotyczącym problemu zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji rolnej. Na spotkaniu poza przedstawicielami MRiRW i MKiŚ obecni byli również reprezentanci Federacji Gospodarski Żywnościowej RP, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.


Więcej informacji

Członkowie POLSOR pełnią rolę nie tylko dystrybutorów zaopatrujących rolników w środki do produkcji. Wiele firm członkowskich wprowadza na rynek własne rozwiązania: środki ochrony roślin, biopreparaty, nawozy. Dlatego w dniu 20 wrześnie br. licznie uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym rejestracji środków ochrony roślin, zorganizowanym przez Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.


Więcej informacji