Statut Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR

Rozdział I
Postanowlenla ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE STOWARZYSZENIE OBSŁUGI ROLNICTWA POLSOR.
  W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie: "POLSOR".
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§3.

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej odznaki – znaku graficznego i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wzory pieczęci ustala Zarząd.

§4.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspomagania zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa.

§5.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

§6.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Pełnienie funkcji we władzach stowarzyszenia nie może być płatna.
  Zwrotowi podlegają koszty poniesione przez członków władz stowarzyszenia w związku z wykonywaniem ich zadań.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do wykonywania określonych obowiązków w szczególności do zapewnienia obsługi administracyjnej.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§8.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Tworzenie atmosfery zaufania i współpracy wśród członków Stowarzyszenia.
  2. Działanie na rzecz pełnego i konsekwentnego wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad rolnictwa zrównoważonego.
  3. Gromadzenie i tworzenie baz danych w zakresie rynku zaopatrzenia rolnictwa.
  4. Działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności rolniczych, w szczególności w zakresie krzewienia wiedzy rolniczej i dobrej praktyki rolnej.
  5. Pomoc członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z firmami krajowymi i zagranicznymi.
  6. Działanie na rzecz ochrony środowiska w szczególności w zakresie ograniczania zanieczyszczania środowiska wynikającego ze stosowania środków ochrony roślin, nawozów i nasion.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działania wynikające z obowiązującego prawa, polegające na wskazanych następujących działaniach:
   1. Dobór członków Stowarzyszenia spełniających odpowiednie kryteria etyki zawodowej.
   2. Finansowanie działań Stowarzyszenia wynikających z celów statutowych.
   3. Organizowanie i udział w działaniach podnoszących kompetencje członków Stowarzyszenia.
   4. Aktywne przeciwstawianie się praktykom, które nie spełniają zasad działalności rynkowej i pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem, szczególnie w aspekcie nieuczciwej konkurencji.
   5. Współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą dla osiągnięcia założonych celów statutowych.
   6. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy administracyjnej szczebla centralnego, władz samorządów lokalnych i instytucji ustawodawczych.
   7. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec przedstawicieli mediów
   8. Prowadzenie działań promujących działalność Stowarzyszenia.
   9. Stwarzanie członkom Stowarzyszenia możliwości dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o światowych trendach w zakresie produkcji rolniczej i dystrybucji środków produkcji.
   10. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi na polu działania na rzecz rolnictwa polskiego.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, która:
  1)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2)    nie jest pozbawiona praw publicznych.
  3)    złoży deklarację członkowską na piśmie
  4)    przedstawi pozytywną opinię dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia
 2. Członkostwo zwyczajne powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  4. udział w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
  5. udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  6. zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  7. ochrony jego praw przez Stowarzyszenie
  8. złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
  2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  4. Zachowania dyskrecji w sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia.

§ 12.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
 2. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu.
 3. Członek honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego wymienione w § 11 ust. 3.
 4. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14.

 1. Zarząd Stowarzyszenia przygotuje wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, bada czy kandydat spełnia kryteria przewidziane statutem.
 2. usunięto
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
   2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
    • łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia,
    • zalegania z opłatą składek członkowskich za okres pół roku,
    • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
   3. Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
   4. Rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.
 4. W przypadku określonym w ust. § 14 ust. 3 lit. b, Zarząd w uchwale podaje przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 5. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków zapada większością 2/3 głosów i jest ostateczna.
 6. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 14 ust. 3 Statutu.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 16.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 3. W przypadku gdy skład osobowy władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17.

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  – w pierwszym terminie. W braku wymaganego kworum ustala się drugi termin, który może być wyznaczony pół godziny później – wówczas uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 18.

  1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków w charakterze obserwatorów, z prawem głosu doradczego.

§ 19.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje raz na rok Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając członków pisemnie lub e-mailem na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej lub za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
   3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia zawiadamiając członków pisemnie lub e-mailem na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej lub za pomocą strony internetowej Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

  1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  2. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
  3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
  4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  6. Uchwalanie budżetu.
  7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
  9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  10. Rozpatrywanie wniosków, opinii i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  11. Rozpatrywanie odwoływań od uchwał Zarządu.
  12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
  13. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.

Zarząd
§ 21.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie zuchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. W sprawach dotyczących stosunków pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz jednego wiceprzewodniczącego i skarbnika. Wybór przewodniczącego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków większością głosów w tajnym głosowaniu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 7. Powoływanie komisji problemowych do załatwienia poszczególnych spraw.
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
 9. Przygotowanie rekomendacji dla nowych członków dla Walnego Zgromadzenia i skreślanie z listy członków.

Komisja Rewizyjna
§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
 4. Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§24.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosku o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 25.

   1. Majątek Stowarzyszenia powstaje
    1. Ze składek członkowskich i wpisowego
    2. Darowizn dotacji, zapisów
    3. Dochodów z majątku Stowarzyszenia
    4. Innych wpływów z działalności statutowej
   2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
   3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
   5. Za zobowiązania Stowarzyszenie odpowiada jedynie swoim majątkiem.

§ 26.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI
Postanowlenla końcowe

§27.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Majątek Stowarzyszenia nie może podlegać podziałowi wśród członków Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.